SHOW OFF YOUR

SLIDER PROJECT

งานก่อสร้างด้วยเสาเหล็กรูปพรรณ โครงถักหลังคา ยาว 23 เมตร

  • Project Location: ห่างจากโชว์รูมมาสด้าชูเกียรติยนต์ หาดใหญ่ สำนักงานใหญ่ สาขาคลองแห เพียง 1 กิโลเมตร
  • Project Duration: มกราคม 2560 –มกราคม 2561